Загальна інформація

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 261 від 06.03.2015

ISSN 2413-7642

Видавець журналу: Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Галузь та проблематика

Вісник Харківського національного аграрного університету
імені В.В. Докучаєва. Серія «Рослинництва, селекція і насінництво, плодоовочівництво» є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з фундаментального та прикладного рослинництва, формування високоякісних врожаїв зернових, бобових, технічних культур і кормових трав, плодово-ягідних і овочевих рослин.

Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата сільськогосподарських наук.

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.

Запланована періодичність випуску збірника – 2 рази на рік.

Процес рецензування
Редактор і редакційна колегія користується політикою конфіденційності щодо інформацію про прийняті рукописи всім особам, за винятком авторів, рецензентів, можливих рецензентів, інших наукових консультантів і видавця.
Всі наукові праці публікуються за письмової згоди автора. Редактори, рецензенти, наукові консультанти зобов’язуються брати самовідвід від розгляду рукописів у разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з авторами, компаніями і, можливо, іншими організаціями, пов’язаними з рукописом.
Редакційна колегія зобов’язується приймати адекватні відповідні заходи у разі етичних претензій, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів.
Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів. До рецензування залучаються члени редколегії журналу – фахівці з тематики, до якої належить подання, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи.
Рецензенти отримують зашифровані статті, і автор не відкриває рецензента, оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам, та приймають рішення щодо прийняття статті без змін, після усунення зауважень або відхилення.
Рецензент може після ознайомлення з матеріалами прийняти одне з наступних рішень:
публікувати як є;
публікація з незначними змінами;
відправити на повторний розгляд (якщо потрібні істотні зміни);
відмовити (якщо потрібна істотна обробка, але автор може повторно представити перероблений матеріал);
відмовити без дозволу надсилати статтю вдруге (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці журналу).
Остаточне рішення за поданими матеріалами приймає редакція журналу.
Результати рецензування, зауваження та рекомендації надсилаються автору електронною поштою.
Процес рецензування статті триває не більше 3 місяців.
Редакція залишає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочень зі збереженням авторського стилю.

Поширені причини відмови
Ви можете отримати відмову в публікації статті, якщо:

 • стаття погано або неправильно структурована;
 • стаття недостатньо деталізована, щоб читачі повною мірою змогли зрозуміти аналіз, запропонований авторами;
 • стаття не має наукової новизни;
 • в статті не чітко виділено, яка частина висновків представляє новизну для науки, на відміну від того, що вже було відомо;
 • в статті недостатня кількість актуальних посилань на літературні джерела;
 • стаття містить теорії, концепції або висновки, які не повністю підтримуються, даними аргументами або інформацією;
 • стаття не забезпечує досить докладний опис методів і матеріалів, які б дозволили іншим ученим повторити експеримент;
 • в статті відсутні чіткі описи або пояснення: гіпотез, що перевірялись, описи експериментів, прикладів статистичних або експериментальних вибірок;
 • в статті недостатньо описано проведення експериментів, або допущені помилки, або не приведений статистичний аналіз;
 • стаття має низьку якість мови.
   
  Повторний розгляд статті та відповідь на зауваження рецензента
  За повторного перегляду Вашого документу та відповіді на зауваження рецензентів:
 • Зверніть увагу на всі зауваження, які надані редактором і рецензентом;
 • Опишіть всі зміни в Вашій статті у зворотньому листі;
 • Виконайте всі додаткові експерименти або аналізи, які рекомендує рецензент (якщо Ви впевнені, що ці зміни не зроблять Вашу статтю краще, дайте докладне обгрунтування, чому Ви так вважаєте);
 • У зворотньому листі опишіть окремо всі моменти, в яких Ви згодні з рецензентом і в яких не згодні;
 • Забезпечте ввічливе і наукове обгрунтування всіх моментів, з якими Ви не згодні;
 • Чітко зазначте всі зміни у Вашому документі, які Ви внесли (виділіть кольором);
 • Поверніть переглянутий рукопис і зворотній лист в строк, встановлений редактором.
   
  Відмова в публікації
  Автор має право обрати інший журнал у випадках, якщо:
 • редактор дав відповідь, що тематика роботи не відповідає тематиці журналу,
 • редактор дає відмову рукопису без права його повторного надання,
 • рукопису дали відмову навіть після відповіді на всі виправлення і коментарі рецензента,
 • отримали відмову від двох рецензентів.
  Якщо процес розгляду рукопису займає набагато більше часу, ніж належить для цього журналу і редактори не можуть прискорити процес, в такому випадку дуже важливо повідомити редакцію про те, що Ви забираєте з редакції рукопис, перш ніж подавати його в інший журнал.
   
  Етика публікацій та недобросовісна практика у зв’язку з публікаціями
  Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця
  У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що потребує відповідності наступним основоположним принципам:
 • Під час прийняття рішення про публікацію редактор наукового журналу керується достовірністю представлення даних і науковою значимістю розглянутої роботи.
 • Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 • Неопубліковані дані, отримані із представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування, та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 • Редактор не повинен допускати до публікації інформації, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
 • Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також за виявлення конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.
  Етичні принципи в діяльності рецензента
  Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів:
 • Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 • Рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.
 • Неопубліковані дані, отримані із представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.
 • Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію із проханням виключити його із процесу рецензування даного рукопису.
  Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій
  Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:
 • Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Заздалегідь помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.
 • Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включно з неоформленими цитатами, перефразуваннями або присвоєнням прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
 • Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження. Зокрема в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення під час проведення дослідження.
 • Автори не повинні надавати до редакції журналу рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.
 • Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
 • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Політика відкритого доступу

Редакція видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під відкритим доступом згідно з Будапештською Декларацією відкритого доступу (2002 р.) мається на увазі безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до рецензованих матеріалів журналу, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. Видання публікує статті під Creative Commons Attribution (СС BY 3.0), згідно з якою дозволяється копіювання, поширення, демонстрація, модифікація й розробка власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу.

Архівування

Архівування дозволяє безпечно збирати, зберігати і надавати доступ до всіх статей журналу на сайті.

Перевірка на наявність плагіату

Ми перевіряємо тексти, які подаються, на плагіат. Якщо плагіат виявлено, стаття відхиляється.

Присвоєння Digital Object Identifier (DOI): DOI:

Архівним статтям буде поступово присвоєно номер DOI.