ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

І. Профіль журналу

У журналі «Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”» публікують статті з актуальних проблем агрономії та суміжних напрямів, рослинництва, землеробства, овочівництва, селекції, насінництва, насіннєзнавства, генетики, плодівництва, агрохімії, ґрунтознавства, технології зберігання продукції.

Терміни подання статей:

– перший випуск – до 1 квітня (дата розміщення на сайті – червень поточного року);

– другий випуск – до 1 жовтня (дата розміщення на сайті – грудень поточного року);

До публікації приймаються:

закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (обсягом 5–20 с.);

теоретичні та проблемно-оглядові статті обсягом до
1 друк. арк., включаючи список використаних джерел (не менше
30 публікацій);

описи оригінальних методів і приладів.

Статті друкують українською, російською або англійською мовами.

ІІ. Вимоги до викладу тексту статті

Текст експериментальної статті повинен складатися з розділів: «Вступ», «Аналіз останніх досліджень і публікацій», «Методика досліджень», «Результати досліджень та їх обговорення», «Висновки», «Список використаних джерел».

Текст статті починається з індексу УДК (UDC), далі – ініціали і прізвища авторів, повні назви наукових установ, заголовок або назва статті, анотація мовою оригіналу, ключові слова. Після цього розміщують основний текст статті.

Нижче тексту статті розміщують «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» та «REFERENCES». Після списку літератури подають назву статті, прізвища авторів, їхні службові адреси, розширену анотацію (500–1000 друкованих знаків – від 0,5 до 1стор. формату
А4); ключові слова англійською та російською мовами. Анотація статті має розкривати її зміст. Якщо мовою основного тексту статті є англійська, тоді в кінці статті подають її назву, відомості про авторів, анотацію і ключові слова двома іншими мовами. Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту, перекладеного через інтернет-перекладач (Google тощо), або нефахово, стаття не буде прийнята до публікації.

У кінці рукопису вказують дату відправки статті до редколегії збірника «Вісника ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”».

Подання статті і супровідної документації

1. Текст статті (один примірник), який підписали всі автори на першій сторінці, оформлений згідно з вимогами, вислати «Укрпоштою», а електронний варіант статті (MSWord) (за прізвищем першого автора – Іванов І.) переслати на електронну пошту: natasha_didukh@ukr.net.

2. Файл із відомостями про автора (прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса для пересилання авторського примірника, контактні телефони, адреса електронної скриньки) та інформацією про кількість примірників і необхідність поштового пересилання (за прізвищем першого автора – довідка про автора Іванов І.) відправити на електронну пошту: natasha_didukh@ukr.net.

3. Рецензію доктора або кандидата наук з іншої установи (будь-якого вишу за профілем, крім ХНАУ) з мокрою печаткою вишу надіслати «Укрпоштою». Відскановану рецензію переслати на електронну пошту natasha_didukh@ukr.net (за прізвищем першого автора – рецензія Іванов І.).

4. Відскановану квитанцію про сплату друкарських послуг переслати на електронну пошту natasha_didukh@ukr.net (за прізвищем першого автора – квитанція Іванов І.).

5. Завірену у відділі перекладів або канцелярії установи, у якій працює автор (автори) статті, анотацію англійською мовою переслати на електронну пошту natasha_didukh@ukr.net (за прізвищем першого автора – анотація Іванов І.).

Структура фахової статті

  1. Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
  2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених частин загальної проблеми, висвітлених у статті.
  3. Матеріали і методи досліджень. У розділі характеризують предмет дослідження, наводять сучасні методи і методику проведених досліджень, застосування яких гарантує отримання достовірних результатів.
  4. Результати досліджень та їх обговорення. У розділі викладають основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; обов’язково – подають табличний або графічний матеріал з результатами статистичного аналізу, без якого статті не розглядають. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, їх заголовочна частина – точно відповідати змісту граф, усі графи повинні бути заповнені. Саме слово «таблиця» не пишуть, а розміщують порядковий номер таблиці перед її назвою, подають напівжирним шрифтом, вирівнюють по центру. Джерела посилань розміщують під таблицею.

Графічний матеріал (рисунки, ілюстрації, схеми, діаграми тощо) мають бути чіткими та виразними; лінії графіків і діаграм, усі умовні позначення на них – чіткими. Назву рисунка в тексті розміщують під ним по центру. Слово «Рис.» та назву рисунка подають напівжирним шрифтом, виключка по центру. Під назвою рисунка розміщують джерела посилань.

  1. Висновки. Наводять висновки з дослідження і стисло подають перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках отриманих результатів, обґрунтувати їхню достовірність, викласти рекомендації щодо їх використання (обсяг 5–10 рядків).
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (у порядку згадування по тексту) із зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список, оформлений відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», складається лише з тих джерел, на які є посилання. Мінімальна кількість використаних джерел для наукових статей –
    20, для оглядових – 30 (самоцитування – до 10 %). Не менше 20 % джерел повинні мати індекс doi.

REFERENCES повинен бути оформлений відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological Association (APA) Style) (див. приклади).

  1. Анотації та ключові слова (українською, російською й англійською мовами), які друкують шрифтом Times New Roman, кегль – 12 pt. Анотації англійською і російською мовами до україномовних статей складають відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз (не менше ніж 1800 знаків). Вони мають бути інформативними (не містити загальних слів), змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень); структурованими (відповідати логіці викладу статті). Тому обов’язковими складовими анотації англійською і російською мовами до статей є вступ; актуальність; мета і завдання; методи досліджень; результати; висновки (тобто коротке повторення в ній структури статті). Під час написання розширеної анотації слід використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, стандартизовану термінологію, уникаючи складних граматичних зворотів, маловідомих термінів і символів. Розпочинають із прізвищ та ініціалів авторів і назви статті.

Матеріали розміщують на аркушах паперу формату А4 (297×210), береги: ліворуч – 3,18 см, праворуч – 2,54 см, зверху та знизу – 2,54 см; абзацний відступ – 1,25 см.

Увесь текст статті, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 pf, інтервал одиничний. Розмір таблиць і рисунків не повинен бути меншим або більшим за ширину тексту.

Під час оформлення статті також потрібно дотримуватися таких вимог:

– формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумерують з правого боку;

– рисунки, виконані в MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним некольоровим об’єктом;

– таблиці, рисунки друкують за допомогою вбудованого редактора Microsoft Word і розміщують посередині;

– під час набору слід вимкнути автоматичний перенос (заборонено «примусові» переноси за допомогою дефіса);

– абзаци позначати тільки клавішею «Enter», не застосовувати пробілів або табуляції (клавіша «Tab»);

– скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не вживають;

– посилання на літературу в тексті включають порядковий номер джерела у бібліографічному списку і його відповідну сторінку. Їх наводять у квадратних дужках, відокремлюючи одне від одного крапкою з комою, наприклад: [3, с. 35; 8, с. 56–59]. (див. посилання )

Приклад оформлення (загальний вигляд)

УДК 631.53: 635.646

(один інтервал)

І.І. Іванов, д-р с.-г. наук, професор

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

(Харків, Україна)

(один інтервал)

ЗМІНА ЛАБОРАТОРНОЇ СХОЖОСТІ НАСІННЯ БАКЛАЖАНА ЗАЛЕЖНО ВІД ІНКРУСТАЦІЇ

(один інтервал)

Наведено результати досліджень впливу інкрустації насіння барвником Semia-color з додаванням стимуляторів росту і мікродобрив на лабораторну схожість насіння баклажана.

Ключові слова: баклажан, барвник, лабораторна схожість, стимулятори росту, мікродобрива.

(один інтервал)

Вступ

Аналіз останіх досліджень і публікацій

Матеріали і методи досліджень

Результати досліджень та їх обговорення…

Висновки

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

REFERENCES

Стаття надійшла до редакції 01.01.2021 р.

И.И. Иванов, д-р с.-х. наук, профессор

Харьковский национальный аграрный

университет им. В. В. Докучаева

Харьков, Украина

Изменение лабораторной всхожести семян баклажана

в зависимости от инкрустации

Приведены результаты исследований влияния инкрустации семян красителем Semia-color при добавлении стимуляторов роста и микроудобрений на лабораторную всхожесть семян баклажана.

Ключевые слова: баклажаны, краситель, лабораторная всхожесть, стимуляторы роста, микроудобрения.

І.І. Іvanov, doctor of agricultural sciences

Kharkiv National Agrarian University

named after V. V Dokuchaіev

Kharkіv, Ukraine

Changing laboratory germination of eggplant depending on the inlay

Results on the effect of inlay seeds Semia-color dye when added growth stimulants and micronutrients in the laboratory germination of eggplant.

Keywords: eggplant, dye, laboratory germination, growth stimulants, micronutrient fertilizers.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилають для опублікування, проходять дворівневу систему рецензування: зовнішнє (рецензію дає фахівець – кандидат чи доктор наук будь-якої установи, крім працівників ХНАУ; завіряють печаткою) та внутрішнє (таємне; рецензію дають члени редакційної ради ХНАУ). Рішення про публікацію статті приймає редколегія. Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті без узгодження з автором.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертають.

Для довідок:

контактні телефони – 0974636529, 0995292461

Дідух Наталія Олександрівна

електронна скринька – natasha_didukh@ukr.net

СТАТТІ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ УСІМ ЗАЗНАЧЕНИМ ВИМОГАМ,
ДО ДРУКУ ПРИЙМАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Зразок оформлення довідки про автора

Прізвище, ім’я, по батькові автора (ів)

 

Відомості про наукового керівника
(П.І.П/б, науковий ступінь, учене звання, посада)
Заповнюють, якщо в автора немає наукового ступеня

 

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, учене звання, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса (за зразком:

вул. Миру, б. 3, кв. 6, м. Харків, 62483)

 

Кількість необхідних примірників

 

Тексти статей і зовнішню рецензію надсилають поштовим переказом на адресу:

62483, Україна, Харківська обл., Харківський р-н,
п/в «Докучаєвське–2», навч. містечко ХНАУ, кафедра рослинництва, головному редактору – д-р с.-г. наук, професору А.О. Рожкову, або на кафедру плодоовочівництва і зберігання відповідальному секретарю – канд. с.-г. наук Н.О. Дідух.

ІІІ. Порядок прийняття статей до друку

для працівників ХНАУ

Автор зі статтею та зовнішньою рецензією, оформленою згідно з вимогами, звертається до головного редактора «Вісника ХНАУ» за направленням на внутрішнє рецензування.

Працівники інших установ здають матеріали, оформлені відповідно до раніше зазначених вимог, відповідальному секретарю Н.О. Дідух.

Редакційна колегія «Вісника ХНАУ»